Jurnal Orasi
Vol 7, No 2 (2016)

METODE PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM RUMAH SAKIT BAGI PPL MAHASISWA JURUSAN BKI (BIMBINGAN KONSELING ISLAM)

Tuti Alawiyah (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)Article Info

Publish Date
08 Dec 2016

Abstract

Setiap manusia pasti menginginkan hidup sehat, akan tetapi pasti manusia itu pernah mengalami sakit. Sakit adalah salah satu ujian  pemberian dari Allah sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap kita untuk menguji sejauh mana  iman dan kesabaran yang  merupakan gambaran cobaan  dari Allah SWT. Seseorang yang sedang sakit sangat membutuhkan bantuan serta bimbingan dari orang lain, salah satu bantuan yakni berupa bimbingan keagamaan karena agama adalah kebutuhan jiwa atau psikis manusia yang dapat mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup,kelakuan dan lain-lain. Ajaran agama juga dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah sehingga dengan kepasrahan hati dan keikhlasan, jiwanya menjadi tenang.Rumah Sakit adalah tempat perawatan dan pengobatan bagi orang yang sakit, adapun orang yang sakit, sama halnya dengan orang yang sehat pada umumnya, sebagai hamba Allah SWT jika ia seorang muslim secara vertikal dia memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada Tuhannya dengan jalan menunaikan ibadah ritual.Sedangkan secara horizontal, manusia sebagai mahluk sosial tetap harus masih bersosialisasi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Akan tetapi karena kelemahannya dalam beraktifitas baik secara fisik maupun secara kejiwaan maka memerlukan seorang Perawat Rohani Islam (Warois) yang profesional, untuk membantu dan membimbing pasien agar dapat mengimplementasikan dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT. Kata Kunci: metode, bimbingan rohani Islam, PPL Mahasiswa jurusan BKI  

Copyrights © 2016