AL MAQAYIS
Vol 2, No 2 (2014)

Tinjauan Bahasa Asing (Arab) di Indonesia

Muradi, Ahmad ( institut agama islam negeri antasari banjarmasin)Article Info

Publish Date
26 Jun 2014

Abstract

ABSTRAK￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿أ￿ن ￿ا￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ھ￿ ￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿٬، ￿و￿￿￿ھ￿ ￿و￿￿￿￿￿ ￿￿￿ و￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿م ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ ￿و￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ة ￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ط ￿￿ ￿￿￿و￿ط￿ ￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿م ￿ا￿￿￿￿￿￿￿. ￿و￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿ل ￿أ￿ن ￿د￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿م ￿و￿ا￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿د ا￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿أ. ￿و￿￿￿￿￿ ￿ذ￿￿٬، ￿￿￿ھ￿￿￿ك ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿أ￿ن ￿ا￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿أ￿￿￿￿￿￿ ￿و￿￿￿ھ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ط￿ ￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿م ￿ا￿￿￿￿￿￿￿. ￿و￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿إ￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿أ￿￿￿ھ￿￿ا￿ف ￿￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ا￿￿￿￿ا￿ر￿س ￿￿￿￿￿و￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ا￿￿￿ا￿ر￿￿￿ن ￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿ر￿ة ￿و￿ا￿￿￿￿￿￿ر￿ة ￿￿ ￿ا￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿￿￿￿￿ ￿ا￿￿￿ء￿￿ ￿￿￿￿￿￿ھ￿￿ا￿ف ￿ا￿￿￿￿￿￿ة.

Copyrights © 2014


Journal Info

Abbrev

maqoyis

Publisher

Subject

Religion Arts Humanities Other

Description

Jurnal Al-Maqayis Jurnal Al-Maqayis: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban is a peer-reviewed journal on Arabic education and Arabic Studies related topics to Arabic Language in Education, Teaching Arabic as a Foreign Language, Arabic Language and Linguistic, Arabic Language and ...